Taste of Japan

ข้อตกลงการใช้งาน

"Taste of Japan" เป็นโฮมเพจที่ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น (หรือ MAFF) ที่ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมอาหาร ข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต์มีดังต่อไปนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ (ผู้เข้าชม) จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้งานก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อตกลงในการใช้งานฉบับล่าสุดแล้วก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื่องจากอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดหากจำเป็น

1. วัตถุประสงค์ของ Taste of Japan

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารจากประเทศญี่ปุ่น และอาหารญี่ปุ่นให้กับผู้คนในประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น (ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านขายของชำ ฯลฯ) และวิธีการทำอาหารญี่ปุ่น

2. การใช้งานเว็บไซต์ Taste of Japan

1) การห้ามนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางอื่น/ขายต่อ

[1]
สำหรับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมจะต้องไม่ใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว หรือการเตรียมการเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การใช้งานและการเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ เป็นการกระทำที่ไม่อนุญาต
[2]
ห้ามนำการปิดประกาศที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ไปผลิตซ้ำหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

2) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือระงับการให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้

  • กระทรวงฯ อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ที่ให้บริการกับผู้เข้าชมตามสถานการณ์ของสำนักงานของเรา นอกจากนี้ โปรดเข้าใจว่าเราอาจจะระงับการให้บริการเว็บไซต์นี้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้เข้าชมหรือบุคคลที่สามจะได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการระงับการให้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้าชมก่อน กระทรวงฯ จะไม่มีส่วนชดเชยแต่อย่างใด

3) อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

  • ผู้เข้าชมต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้งานเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมต้องมีการเตรียมการที่เหมาะสมและใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นบนพื้นฐานความรับผิดชอบของตนเองรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมหรือวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้เข้าชม

4)เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์นี้

  • ข้อมูลร้านค้าบางส่วนที่โพสต์ไว้ในบริการนี้ใช้ Google Maps API แต่การให้คะแนนและการตรวจทานจะไม่แสดงผล

3. การจำกัดความรับผิดชอบ

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบของผู้เข้าชม นอกจากนี้ ผู้เข้าชมต้องยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้

1) ข้อมูลร้านอาหารและข้อมูลอื่นๆ เช่น ร้านที่จำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น

  • เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านค้าที่ปิดประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้
    ขอแนะนำให้ติดต่อกับทางร้านค้าโดยตรงทางโทรศัพท์ ฯลฯ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของกิจการ เวลาทำการ วันหยุด ฯลฯ ในขณะที่ทำการจอง สั่งซื้อ หรือเยี่ยมชม เว็บไซต์นี้จะไม่มีส่วนชดเชยและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและร้านขายของชำของญี่ปุ่นบนเว็บไซต์และ/หรือปัญหาระหว่างผู้เข้าชม

2) เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

  • ไม่มีการรับประกันใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวบนพื้นฐานความรับผิดชอบของคุณเอง เว็บไซต์จะไม่มีส่วนชดเชยและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและปัญหาต่างๆ ฯลฯ

4. ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิ์อื่นๆ

1)
ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในหรือเกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เครื่องหมายการค้า รูปภาพ โฆษณา การออกแบบ ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้หรือผู้ทรงสิทธิ์ที่เหมาะสม
2)
เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
3)
เมื่อผู้เข้าชมได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจากเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สามที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจากผู้ทรงสิทธิ์ผ่านกฎหมายและข้อบัญญัติ ห้ามทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง จัดพิมพ์ พิมพ์ซ้ำ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ แจกจ่าย จำหน่าย จัดหา แปล/ดัดแปลง หรือนำไปใช้ในทางอื่นใด
4)
กระทรวงฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงข้างต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดผลกำไรแก่ผู้เข้าชม เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจำนวนเงินในผลกำไรนั้น

5. การกระทำต้องห้าม

1) ห้ามมิให้ผู้เข้าชมกระทำการดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้:

[1]
การทำสำเนา หรือการสร้างใหม่ การผลิตซ้ำ การละเว้น การโอน การแจกจ่าย หรือการขายต่อข้อมูลที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้ หรือการจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากกระทรวงฯ ก่อน ยกเว้นกรณีที่มีการรับรองตามกฎหมายและข้อบัญญัติ ข้อตกลงในการใช้งานนี้ หรือเกณฑ์การปฏิบัติ
[2]
การละเมิดข้อตกลงในการใช้งานนี้หรือเกณฑ์การปฏิบัติ
[3]
การทำลายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
[4]
การมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรม หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมาก
[5]
การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร หรือความรู้ความชำนาญ)
[6]
การละเมิดสิทธิ์หรือผลกำไรของผู้เข้าชมท่านอื่นหรือบุคคลที่สามโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือภัยอันตรายอื่นๆ
[7]
การขัดขวางการบริหารงานของเว็บไซต์นี้ หรือการหมิ่นประมาทซึ่งทำให้เสื่อมเสียความไว้วางใจในเว็บไซต์นี้
[8]
การกระทำอื่นใดที่เว็บไซต์นี้ตัดสินว่าไม่เหมาะสม

2)

  • ในกรณีที่ผู้เข้าชมกระทำการใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อต่างๆ ในวรรคก่อน หรือกระทำการใดๆ ที่สำนักงานของเราพบว่าไม่เหมาะสมกับเจตนาและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ กระทรวงฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม หรือดำเนินการใดๆ ตามที่เว็บไซต์นี้เห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การระงับการใช้งาน") ทั้งนี้ สามารถที่จะดำเนินการระงับการใช้งานตามดุลยพินิจ/วิจารณญาณของกระทรวงฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้เข้าชมจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ และมีนโยบายที่จะไม่ให้คำอธิบายใดๆ เกี่ยวกับเหตุผลที่ตัดสินใจดำเนินการระงับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการระงับการใช้งานดังกล่าว

6. การแก้ไขเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงเหล่านี้ได้ตามต้องการ ทั้งนี้จะต้องมีการประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์นี้หรือโดยวิธีอื่นที่เว็บไซต์นี้พิจารณาว่าเหมาะสมหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกิดขึ้น โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการประกาศแจ้งเตือน และจะถือว่าได้รับการยอมรับจากผู้เข้าชมแล้ว

7. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงในการใช้งานจะต้องได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และ Skylight และลูกค้ายินยอมให้เขตอำนาจพิเศษแก่ศาลแขวงปกครองพิเศษโตเกียว (Tokyo District Court) ก่อนในกรณีที่จำเป็นต้องยื่นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้