Taste of Japan

เชฟอาหารญี่ปุ่นที่สร้างผลงานอยู่ทั่วโลก

เราขอแนะนำเชฟอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายที่สร้างผลงานอยู่ทั่วโลก

ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น

ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น

58 ในประเทศและ 87 ต่างประเทศ ณ มกราคม 2021

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นมีการแต่งตั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่น ซึ่งให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในต่างประเทศอย่างเป็นมิตร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นอย่างถูกต้องแม่นยำ ให้เป็น “ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น”

“ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น” และ “ทูตสันถวไมตรีพิเศษในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น” จะถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นผ่านทางสื่อและงานอีเว้นท์ต่างๆ ให้อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นเป็นที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้นและมีคนรู้จักกว้างขวางขึ้น

ระบบการรับรองความสามารถในการประกอบอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ

คือระบบการรับรองซึ่งองค์กรเอกชน ฯลฯ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นเอง โดยจะรับรองเชฟอาหารญี่ปุ่นชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความรู้และเทคนิคในการประกอบอาหารญี่ปุ่นถึงระดับหนึ่ง ตาม “แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการรับรองความสามารถในการประกอบอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ” ซึ่งกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดขึ้น

การพัฒนาเชฟอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านอาหารญี่ปุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการส่งเสริมให้อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นมีพลังอำนาจของแบรนด์เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าเกษตรและประมงของญี่ปุ่น รวมถึงสินค้าบริโภคของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

  • Ambassador Logo goldทองผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นจริงประมาณ 2 ปี
  • Ambassador Logo silverเงินผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนทำอาหารญี่ปุ่น ฯลฯ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นจริงประมาณ 1ปี
  • Ambassador Logo bronzeทองแดงผู้ที่เคยเข้าเรียนคอร์สสอนทำอาหารญี่ปุ่นระยะสั้น ฯลฯ

มีผู้ได้รับการรับรองระดับทอง 18 คน, เงิน 676 คน, ทองแดง 1069 คน รวม 1763 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2021)

หน่วยดำเนินการและบริหารจัดการภายใต้ข้อกำหนดใน "แนวทางปฏิบัติด้านการรับรองทักษะการปรุงอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ"
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/attach/pdf/tyori-15.pdf

Washoku World Challenge (วาโชกุ เวิลด์ ชาเลนจ์)

การแข่งขัน วะโชคุ เวิลด์ ชาเลนจ์ (Washoku World Challenge) ครั้งที่ 7 ปี 2019 เป็นการแข่งขันด้านอาหารญี่ปุ่น จัดโดยกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เชฟชาวต่างชาติที่มีความสนใจในอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และมีความมุ่งมั่น พยายามฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ด้านอาหารญี่ปุ่นอยู่เสมอ