Taste of Japan

เชฟอาหารญี่ปุ่นที่สร้างผลงานอยู่ทั่วโลก

เราขอแนะนำเชฟอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายที่สร้างผลงานอยู่ทั่วโลก

ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น

ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น

56 ในประเทศและ 117 ต่างประเทศ ณ มกราคม 2022

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารญี่ปุ่นที่จะช่วยเผยแพร่อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นทั้งภายในและต่างประเทศโดยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศในฐานะ “ทูตสันถวไมตรีด้านอาหารญี่ปุ่น”
“ทูตสันถวไมตรีในด้านการเผยแพร่อาหารญี่ปุ่น” จะถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นผ่านทางสื่อและงานอีเว้นท์ต่างๆ ให้อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นเป็นที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้นและมีคนรู้จักกว้างขวางขึ้น

ระบบการรับรองความสามารถในการประกอบอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ

คือระบบการรับรองซึ่งองค์กรเอกชน ฯลฯ เป็นผู้จัดตั้งขึ้นเอง โดยจะรับรองเชฟอาหารญี่ปุ่นชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศที่มีความรู้และเทคนิคในการประกอบอาหารญี่ปุ่นถึงระดับหนึ่ง ตาม “แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการรับรองความสามารถในการประกอบอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ” ซึ่งกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดขึ้น

การพัฒนาเชฟอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศให้มีความรู้และทักษะด้านอาหารญี่ปุ่นที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการส่งเสริมให้อาหารญี่ปุ่นและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่นมีพลังอำนาจของแบรนด์เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าเกษตรและประมงของญี่ปุ่น รวมถึงสินค้าบริโภคของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

  • Ambassador Logo goldทองผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นจริงประมาณ 2 ปี
  • Ambassador Logo silverเงินผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนทำอาหารญี่ปุ่น ฯลฯ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นจริงประมาณ 1ปี
  • Ambassador Logo bronzeทองแดงผู้ที่เคยเข้าเรียนคอร์สสอนทำอาหารญี่ปุ่นระยะสั้น ฯลฯ

มีผู้ได้รับการรับรองระดับทอง 20 คน, เงิน 824 คน, ทองแดง 1224 คน รวม 2068 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022)

หน่วยดำเนินการและบริหารจัดการภายใต้ข้อกำหนดใน "แนวทางปฏิบัติด้านการรับรองทักษะการปรุงอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ"
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/attach/pdf/tyori-3.pdf

Washoku World Challenge (วาโชกุ เวิลด์ ชาเลนจ์)

“การแข่งขัน Washoku World Challenge” คือ การแข่งขันปรุงอาหารญี่ปุ่นซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น สำหรับเชฟชาวต่างชาติผู้ซึ่งมีความสนใจในอาหารญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ในทุกๆ วัน
การประกวดจัดขึ้นมาจนถึงปี 2021 รวม 9 ครั้ง ซึ่งตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปจะได้แนะนำการประกวดตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป